เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตและจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก
FDA (อาหารและยา) ของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประสิทธิิภาพสูง
ผลิตภัณฑ์ทางเคมีเชิงสุขอนามัยและฆ่าเชื้อที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรมด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์
กรในปี 2545 คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง ได้สร้างพันธมิตรทางการค้าที่เข้มแข็งและความสัมพันธ์
อันดีีเยี่ยมกับคู่ค้ามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการป้อนสินค้าให้กับ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รถยนต์ โรงแรม
หรือแม้กระทั่งองค์กรชั้นนำทางการแพทย์ทั่วทั้งกรุงเทพฯ ก็ตาม นอกจากนี้ทางตัวแทนจำหน่ายของเรายังมี
ความสัมพันธ์อันดีเยี่ยม และได้ทำการป้อนสินค้าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และน้ำมันทั่วทั้งนิคมอุต-
กรรมตะวันออกอีกด้วย

คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง ยังมีเป้าหมายหลักในการที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการนำเอาเทคโนโลยี
และความคิดริเริ่มใหม่ๆ รวมถึงกระบวนการใหม่เข้าสู่ทุกสินค้าและบริการของเราทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มคุณค่า และ
ความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดขึ้นความสัมพันธ์ระยะยาว และการเป็นแบรนด์ในใจของลูกค้าของเราตลอดไป

ในแง่ความเป็นมาขององค์กร  CCG "คอมพลีท เคมีคอล กรุ๊ป" ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2545 อันเป็นองค์กร
ในเครือเดียวกับ  CCM "ผู้ผลิต" อันเป็นบริษัทที่ได้ีรับการรับรองผ่านมาตราฐาน FDA (อาหารและยา) ใน
ส่วนของกระบวนการการผลิตทั้งหมด โดยตัวโรงงานนี้จะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่ในด้านการผลิต
และสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆให้กับองค์กรซึ่งการทุ่มเททั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เ้พื่อให้ได้มาซึ่ง
มาตราฐาน และความมั่นใจสูงสุดในสินค้าของเรา CCS "ผู้จัดจำหน่าย" อันเป็นองค์กรทางการขาย  และ
บริการลูกค้าูที่มีประสบการณ์สูงก็จะทำหน้าที่สนับสนุน และนำเสนอทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สร้างสรรค์และ
ใช้ได้จริงให้กับลูกค้าที่มีค่าของเรา  CCG "คอมพลีท เคมีคอล กรุ๊ป"  มุ่งเน้นที่จะดูแลลูกค้าในราชอาณา
จักรไทยให้มีมีความพึงพอใจสูงสุดถึงแม้ว่าเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของเราจะครอบคลุมไปถึงตะวันตกเฉียง
เหนือของพม่า ตะวันออกเฉียงเหนือของลาวและตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาแล้วก็ตาม นับตั้งแต่ก่อตั้งมา
CCG "คอมพลีท เคมีคอล กรุ๊ป"
ได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าไปแล้วมากกว่า 150,000 ตัน โดยกลุ่มลูกค้า
ของเราก็มีตั้งแต่่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์ กลุ่มธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม
ระดับชาติ รวมถึงธุรกิจที่อยู่ในส่วนตลาดที่เป็นธุรกิจด้านการทำความสะอาดต่างๆ อีกด้วยผลิตภัณฑของเรา
มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสะอาด และสุขอนามัยให้ลูกค้าของเราได้เลือกสรร และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างจาน ล้างคราบไขมัน ล้างคราบน้ำมันในโรงงานอุตสาหกรรม  ฆ่้าเชื้อ สุขอนามัย
ล้างแก้ว ซักล้าง เสื้อผ้า รวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ อีกด้วย

โดยสูตรลับเฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้าของเราล้วนแล้วแต่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเยี่ยมที่สุด จนทำให้ทุกผลิต
ภัณฑ์ของเราอยู่ในระดับมาตราฐานสากล

สำนักงานใหญ่และศูนย์บริการลูกค้าของเรา ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ  CCM "คอมพลีท เคมี คอล
แมนู แฟคเจอริ่ง"
ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการสั่้งของและบริการลูกค้าแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่บริหารจัดการ
การในส่วนของทีมบริการนอกสถานที่ของเราด้วย โดยรถบริการขนส่งสินค้าตรงไปยังลูกค้าของเราก็จะมีศูนย์
บริหารจัดการอยู่ที่นี่เช่นกัน